КОГА СИ РОДЕН?

За да продължиш, трябва да имаш навършени 18 години.

Нямаш навършени 18 години.

ПРАВИЛА

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
„Национална промоция Tuborg – Парти на плажа? Защо не!“


Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“)

1. Организатор на промоцията и официални правила на кампанията.

Националната консуматорска промоция Tuborg – Парти на плажа? Защо не!“, за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от Карлсберг България АД, ЕИК 127015636, гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София 1, сграда 10, ет.4, за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията, с изпълнител „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК 203999626, адрес гр. София, ул. „Коломан“ №6, Бизнес център Интерленд, ет.2. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени за кратко Официални правила на промоцията. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на промоцията на интернет страницата www.tuborgfun.bg. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на www.tuborgfun.bg.

2. Територия на провеждане на Националната консуматорска промоция

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

3. Продължителност на Промоцията

Промоционалната игра е с продължителност от 76 дни и стартира на 1.05.2022 г. и е валидна до 15.07.2022 г.

За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията промоционални опаковки могат да се предлагат на пазара в България до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за непредоставяне на награди. Спечелените награди кен „Tuborg“ 500мл., трябва да бъдат предявени за получаване в обозначените със знака на промоцията търговски обекти най-късно до 15.07.2022 г. (включително). Наградите iPhone 13 и парти уикенд на морето за 4-ма приятели, трябва да бъдат предявени за получаване след уведомително SMS съобщение за спечелването на наградата, като спечелилият трябва да се обади на посочения в съобщението телефонен номер, за да потвърди наградата си и да предостави данни за доставка.

4. Участващи търговски марки

Участващата търговска марка е Tuborg, в съответните опаковки:

Tuborg, оборотна стъклена бутилка 500 мл.;

Tuborg, кен 500 мл.;

наричани по-долу участващи опаковки.

Участващите опаковки ще бъдат идентифицирани с промоционален етикет (колие с посланието „ела на парти на плажа с 510 000 награди“) и промоционален дизайн (кен с посланието „Парти на плажа с 510 000 награди“). Печелившите опаковки ще имат символ на кен с надпис „2022“ под капачката или надпис “CAN22” под езичето на кена, ако наградата е кен Tuborg 500 мл. При намирането на промоционален 8-символен код под капачката на бутилка Tuborg или езичето на кен Tuborg потребителят може да участва в томбола за 7 бр. награди описани в точка 5 от Общите условия на играта.


Печелившият символ, изобразен под печелившите промоционални капачки, е следният:


Печелившият символ, изобразен под печелившите промоционални езичета, е следният:


5. Описание на наградите

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА и предвидени за спечелване в периода на промоцията, са следните:

- Бира Tuborg кен 500 мл. – 510 000 бр.

- iPhone 13 Blue 128GB – 6 бр.

- Парти уикенд на морето за 4-ма приятели в Слънчев бряг в периода 29.07-31.07.2022г. (2 нощувки в хотел Neptun Beach all inclusive (вкл. закуска, обяд и вечеря) с настаняване в две двойни стаи и посещение в клуб Bedroom Beach на 30.07 с консумация на бира Tuborg до 100лв.) – 1 бр.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

Наградите iPhone 13 и парти уикенд на морето за 4-ма приятели изискват регистрацията на минимум 20 уникални промоционални кода за едно валидно участие, които кодове могат да се регистрират поединично, след всяка покупка, в рамките на срока на промоцията, като по този начин се натрупват до достигане на нужния брой кодове за участие в томболата, а именно – 20 бр. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето на наградите, но може да спечели само 1 голяма награда. Наградите ще бъдат изтеглени чрез томбола в присъствието на тричленна комисия от представители на Организатора и на Изпълнителя след края на промоцията. Томболата ще се състои до 3 работни дни след официалния край на промоцията. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

6. Механизъм на промоцията:

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи промоционална опаковка Tuborg, от посочените в т.4 по-горе, и да провери наличието на символ/надпис или код под капачката на бутилката/езичето на кена.

6.1. Ако участник открие символ кен с надпис „2022“ под капачка от бутилка или надпис “CAN22” под езиче на кен :

Участникът печели безплатна бира Tuborg кен 500 мл. Бирата може да получи в предварително определени наградни центрове, обозначени със стикер, срещу предоставяне на печеливша капачка/езиче на кен. Информация за търговските обекти, от които могат да бъдат получени наградите, ще бъде публикувана на www.tuborgfun.bg.

Списъкът с наградните центрове може да бъде променян в периода на промоцията, като промените ще бъдат отразявани в разумен срок на сайта на промоцията www.tuborgfun.bg. Едно лице може да вземе максимум пет броя награди бира кен в един ден от един награден център. В случай, че наличностите в търговския обект не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг, обозначен със стикер, награден център.

6.2. Ако участникът открие уникален осем-символен код трябва:

1. Да посети интернет адресwww.tuborgfun.bg .

2. Да въведе уникалния код от вътрешната страна на капачката или езичето от закупените промоционални продукти точно така, както е изписан;

3. Да въведе без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример: 0XXXXXXXXX или 359XXXXXXXX.

4. Да потвърди, че има навършени 18 години;

5. Да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на промоцията;

6. Да потвърди, че е запознат и се съгласява с политиката на Организатора за защита на личните данни;

7. След преминаване на по-горните стъпки да натисне бутон "РЕГИСТРИРАЙ".

При първоначална регистрация на промоционален код, участникът ще получи еднократен уникален код чрез SMS на посочения от него номер. Кодът от SMS-a следва да бъде въведен в полето за регистрация с цел верифициране на телефонния номер.

При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, колко кода има регистрирани до момента или колко кода остава да регистрира до възможността за участие в томбола за спечелване на iPhone 13 или парти уикенд на морето за 4-ма приятели.

Един участник може регистрира максимум 20 кода на ден и неограничен брой промоционални кода в периода на промоцията.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на промоцията, с изключение на наградата Туборг кен, която може да печели неограничено.

Спечелите iPhone 13 или парти уикенд на морето за 4-ма приятели следва да попълнят протокол с данни за подаване на Данъчна декларация от страна на организатора, тъй като наградите е на стойност над необлагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

7. Процедура за предявяване, валидиране и получаване на наградите:

Участниците, спечелили награда iPhone 13 или парти уикенд на морето за 4-ма приятели, ще бъдат уведомени с текстово съобщение SMS на посочения от тях мобилен телефонен номер, в което ще им бъде предоставен телефонен номер, на който следва да се обадят до 5 дни, за да потвърдят наградата си и да предоставят информация за доставка – имена и точен адрес. След изтичане на горепосочените срокове, участникът губи правото си да я предяви за получаване и Организаторът няма да носи отговорност.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, те ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

В момента на получаването на наградата печелившият участник трябва да предаде на куриерската фирма печелившите капачки/езичета Tuborg с регистрираните печеливши кодове и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, награда не се предава на печелившия, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Ако Участникът не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

8. Печеливши, претенции, капачки/езичета:

Печелившите участници ще бъдат обявени на интернет адреса www.tuborgfun.bg в периода на промоцията чрез част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити. С включването си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията (лица над 18 години), срещу нужният брой валидни капачки/езичета Tuborg с регистриран печеливш код, само ако печелившият код е отпечатан от Организатора или от негов подизпълнител на оригинална промоционална капачка/езиче от кен. Промоционални капачки/езичета, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, включително манипулация на капачка/езиче, се считат за невалидни и се обезсилват.

Кодовете, изобразени под промоционалните капачки и езичета на кен, се състоят от 8 символа (латински букви и арабски цифри), изписани на 1 ред под капачки и на 2 реда под езичета.

9. Грешки и нередовни капачки/езичета на кен:

При печатна грешка или друг вид недоразумение, или нередовна капачка/езиче на кен, Карлсберг България АД и търговците на дребно, които продават промоционален продукт, не носят отговорност.

10. Отговорност:

Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на печеливши капачки/езичета на кен. Споровете, свързани с правото на собственост върху печелившите капачки/езичета на кен, не засягат установените тук принципи на присъждане на наградите от Организатора на промоцията на лице, чиято претенция е предявена пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички предявявания на печеливша капачка/езиче на кен подлежат на проверка от Организатора. Всички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на промоцията.

При регистрирането на значителен брой промоционални кодове от един мобилен номер, Организаторът има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай, че Организаторът констатира злоупотреба има право да дисквалифицира участника от промоционалната игра.

11. Право на участие:

Промоцията е валидна за всички физически лица с местоживеене територията на Република България, навършили 18 години, с изключение служителите на Карлсберг България АД, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Нобъл Графикс ЕООД, както и техните семейства.

12. Отсъствие на парични алтернативи:

Не се допуска размяна на печеливша капачка/ езиче на кен или награда срещу пари и други изгоди.

13. Прекратяване на промоцията:

Организаторът има неотменимо право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукта.

14. Съдебни спорове:

Всички спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават чрез преговори, като при невъзможност за постигане на взаимно приемлива спогодба, спорът ще се реши от компетентния български съд.

15. Публичност и лични данни

15.1. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни , с настоящото Организаторът информира участниците в промоцията относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Администратора във връзка с провеждането на промоцията и предоставяне на наградите, описани в т. 5.

15.2. За целите на получаването на награда от Промоцията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: име, ЕГН, фамилия, адрес и телефонен номер.

Основание за обработката на предоставените лични данните е:

- договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно - участие в промоцията с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в промоцията;

- изпълнение на законови задължения по ЗДДФЛ – данни, необходими с оглед документирането на предоставянето на наградата, както и за деклариране и заплащане на дължимите данъци, съобразно с и на основание предвиденото в ЗДДФЛ

Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, включително и че с участието си в Промоцията, предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Промоцията.

Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Промоцията и за период от шест месеца след края й. Участниците в промоцията са уведомени за обработване на личните им данни от Организатора за целите на осъществяване на промоцията, за срока на промоцията и 10 години от нейното приключване.

15.3 Спечелилите участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на упълномощената фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол. Приемо-предавателният протокол по предходното изречение ще бъде съхраняван за период от 10 години от датата на подписването му с цел доказване на изпълнението и извършената доставка на наградата.

15.4. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора , участниците са наясно, че, в случай, че спечелят награда, следва да предоставят на Организатора и неговите подизпълнители, които осъществяват промоционалната игра, свои лични данни - три имена, адрес, телефон и пощенски код. Участниците са наясно, че Организаторът и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на промоционалната игра, личните данни за контакт, събрани за предоставянето на наградата на участниците, ще бъдат заличени от базите данни на организатора на играта.

15.5. Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:

• администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;

• последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;

- изпълнение на законовото задължение за деклариране на предметна печалба от платеца на дохода, съгласно чл. 73, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

15.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на промоцията:

• Рекламна агенция и куриерска фирма, на която Организаторът е възложил доставянето на наградите;

15.7. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 15 – 22 от Общия регламент за защита на личните данни. Правата по предходното изречение могат да бъдат упражнени при посещение на https://carlsberggroup.com/privacy-policy/data-subject-requests/

15.8. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

16. Политиката за защита на личните данни на Карлсберг България АД е достъпна на адрес:

https://carlsbergbulgaria.bg/politika-za-zashita-na-lichnite-danni/

17. Официални правила:

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: www.tuborgfun.bg

Повече информация може да бъде получена на тел. 0 800 11 500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна). Участвайки в тази промоция, участниците приемат да спазват тези Официални правила.